Dotace na obnovu pietních míst - aktualizováno

12Bře2018

Pardubický kraj vyhlašuje dotační program Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války. Cílem programu je podpořit obnovu pietních míst v Pardubickém kraji věnovaných událostem a obětem I. světové války, v souvislosti se stoletým výročím vyhlášení samostatného Československa. Pro účely tohoto programu se pietními místy rozumí drobné stavby (památníky, sochy, sousoší, plastiky, obelisky, hroby, hrobky, náhrobky), pamětní desky a umělecká díla připomínající události nebo oběti první světové války. Dotace může být poskytnuta i na obnovu pietních míst věnovaných i obětem a událostem jiných válečných konfliktů, pokud se současně věnují i událostem a obětem I. světové války.
Pardubický kraj vyčlenil z rozpočtu kraje na obnovu těchto pietních míst finanční prostředky ve výši 5 mil Kč. Poskytované prostředky nezakládají veřejnou podporu. Minimální výše podpory je 10 000 Kč. Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 %. Podpora může dosáhnout maximálně 50 % z celkových nákladů; její skutečná výše bude záviset na počtu podpořených žádostí. Žádosti je nutné podat v termínu od 7. 4. 2018 do 4. 5. 2018.
Žádosti lze podat poštou, elektronickou formou prostřednictvím datových schránek, osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje. Žádost včetně povinných příloh se předkládá v jednom vyhotovení. Povinnými přílohami žádosti je fotodokumentace před realizací díla a kopie smlouvy o vedení běžného účtu.

Obnovou se rozumí udržovací práce a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování, statické zajištění apod. neinvestičního charakteru. Práce musí být provedeny do 31. 10. 2018.

Bližší informace najdete pod těmito odkazy:
http://deska.pardubickykraj.cz/uredni-deska
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/94780/pomniky-z-prvni-svetove-valky-musi-dustojne-pripominat-hrdinstvi-nasich-predku-kraj-na-jejich-obnovu-vycleni-pet-milionu-korun
 

Jana Hanzlíková, Pardubický kraj