Dopravní omezení ve městě 2018

07Úno2018

STAVEBNÍ PRÁCE A DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE MĚSTĚ SVITAVY 2018

Zde najdete aktuální informace ohledně stavebních prací a s nimi souvisejícími dopravními omezeními ve městě Svitavy. Harmonogram budeme postupně aktualizovat. Mimo níže uvedená omezení obvykle probíhají práce v jarních měsících, které souvisejí s údržbou komunikací a vnějších prvků inženýrských sítí (poklopy kanálů, uzávěry vody) po zimě. Prosíme občany, zejména řidiče o dodržování dopravního omezení a zásad silničního provozu, na které bude dohlížet státní i městská policie. Děkujeme.

Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T. G. Masaryka

ul. T. G. Masaryka, finanční úřad

Akce zahrnuje rekonstrukci kanalizace, vyvolanou přeložku vodovodu a rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. T. G. Masaryka, konkrétně v úseku od budovy Městkého úřadu č.o. 25 až do plochy veřejné zeleně pod budovou finančního úřadu. Vzhledem k tomu, že se stávající technická infrastruktura nachází v jednom jízdním pruhu, dojde k omezení dopravy, která bude svedena do jízdního pruhu, ve kterém práce neprobíhají. Řízena bude kyvadlově pomocí semaforů a dopravního značení.
Předběžný termín realizace: 18. červen-záříc 2018

Poslední aktualizace: 15. června 2018

Protipovodňová opatření na řece Svitavě

ul. Říční, Lanškrounská, Bezručova, Seifertova, Šafaříkova, Mostní

Realizace díla probíhá od 1. 3. 2017
Most v ulici Lanškrounská byl dokončen na konci května 2018. Pokračuje se s demolicí mostu na ulici Říční. Práce zde budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení budou řidiči upozorněni dopravním značením. V případě potřeby bude omezeno stání vozidel na ulici Vrchlického. Současně budou prováděny práce v korytu, převážně na ul. Bezručova a pod opěrnou zdí fary na ul. U Tří dvorů. Práce by měly být z větší části ukončeny v úseku koryta řeky na ul. U Tří dvorů, a to podél parčíku na ul. Školní a na začátku řešeného úseku od Svitavského rybníka po most na ul. Říční. Definitivní ukončení prací má investor díla, Povodí Moravy s.p., smluvně dohodnut se zhotovitelem na březen 2019.

Zde jsou podrobné informace.

Poslední aktualizace: 1. června 2018

Odstranění havárie kanalizace na ulici Poličská

Předběžný termín realizace: červen-červenec 2018
V průběhu měsíce června dojde k opravě tří kanalizačních šachet. Stavební práce budou probíhat o víkendu, uzavřen bude jeden jízdní pruh. Následně (pravděpodobně v měsíci červenci) dojde k rekonstrukci kanalizace bezvýkopovou metodou.

Poslední aktualizace: 7. května 2018, mapka bude dodána

Rekonstrukce plynovodu v ulicích Purkyňova a Hraniční

Předběžný termín realizace: březen-srpen 2018
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu budou v ulici Purkyňova a Hraniční dopravní omezení, která se budou měnit v souvislosti s pokračováním prací.

Poslední aktualizace: 7. května 2018

Okružní křižovatka a obnova živičného krytu silnice I/34 v úseku

ul. T. G. Masaryka, velká kruhová křižovatka

Předběžné termíny realizace:
1. část: od 10. května 2018 do 29. června 2018.
Velká kruhová křižovatka dostala novou podobu a opravil se povrch silnice.
Realizace byla zvládnuta do 30. 5. 2018, tedy o měsíc dříve.

2. část: srpen – září 2018
Dojde k obnově živičného krytu v ulici T.G.Masaryka od ulice Tyrše a Fugnera po ulici Sokolovská.

Proběhne výstavba okružní křižovatky u gymnázia.
Dopravní omezení – doprava bude řízena kyvadlově přenosnými semafory

Poslední aktualizace: 1. června 2018

Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T. G. Masaryka, Poličská a Sokolovská

Akce zahrnuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu na ul. T.G. Masaryka, konkrétně v úseku od budovy základní školy na ul. T. G. Masaryka až po napojení rekonstruovaných kanalizačních a vodovodních řadů na ul. Poličská a Sokolovská.Předběžný termín realizace: květen-červen 2018

Poslední aktualizace: 7. únor 2018

Rekonstrukce vodovodu v ulici Zadní

Dokončení zbývající části vodovodního řádu v ulici Zadní v délce cca 500 m. Na rekonstrukci vodovodu by mělo navázat zbudování nového asfaltového povrchu komunikace.

Termíny realizace (akce rekonstrukce vodovodu):
rekonstrukce vodovodního řadu: 9.4.-29.6.2018
rekonstrukce přípojek soukromých vlastníků: červen-srpen 2018
dokončení úpravy povrchů komunikace a ostatních ploch dotčených stavbou: do 30.9.2018

Poslední aktualizace: 7. května 2018

Komunikace pro pěší podél I/43

Předběžný termín realizace: od září 2017
Stavba bude probíhat na jednom posuvném pracovním místě, provoz bude řízen kyvadlově semafory.

Poslední aktualizace: 7. únor 2018

Přestupní terminál Svitavy - rekonstrukce prostoru před vlakovým nádražím

Předběžný termín realizace: duben – červen 2018
Dopravní omezení v ulici Tovární, Nádražní, 5. května.
Doprava bude řízena kyvadlově pomocí přenosných semaforů.

Poslední aktualizace: 7. únor 2018

Rekonstrukce poslední části ulice Zadní – rekonstrukce povrchu komunikace

Předběžný termín realizace: červenec – září 2018
Dopravní omezení v části ul. Zadní – provoz převeden na ulici Hlavní

Poslední aktualizace: 7. únor 2018

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici U Stadionu od ulice Kollárova po ulici Nejedlého.

Předběžný termín realizace: červenec – září 2018
Dopravní omezení v části komunikace, provoz převeden na ulici Kpt. Nálepky.

Poslední aktualizace: 7. únor 2018

Rekonstrukce okružní křižovatky silnic I/43 – I/34 – velká okružní křižovatka

Předběžný termín realizace:
červenec – srpen 2018.
Dopravní omezení – doprava bude řízena kyvadlově přenosnými semafory.

Poslední aktualizace: 7. únor 2018, mapka bude dodána

Rekonstrukce komunikace ul. Pavlovova

Předběžný termín realizace červenec – září 2018
Dopravní omezení, provoz převeden na ul. Kpt. Nálepky

Poslední aktualizace: 7. února 2018