Volba prezidenta republiky

03Led2018

V pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna od 8:00 hodin do 14:00 hodin proběhne volba prezidenta republiky.

Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva.

Volič hlasuje ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu. Občan může také hlasovat v jiném volebním okrsku na území České republiky nebo v cizině na zastupitelském úřadu za předpokladu, že požádal obecní úřad v místě svého bydliště o vydání voličského průkazu. Obecní úřady přijímají písemné žádosti o voličský průkaz do pátku 5. ledna 2018 a osobní žádosti do středy 10. ledna do 16 hodin. Před vlastním hlasováním, při prokazování osobní totožnosti, musí v tomto případě volič předložit a odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 9. ledna. Ten volič, který nebude mít k dispozici hlasovací lístky, je obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti nebo od 9. ledna na podatelnách městského úřadu.

Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR.

Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží volič pouze 1 hlasovací lístek toho kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.

Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na odboru správních činností Městského úřadu Svitavy (J. Burešová, tel. 461 550 415) a ve dny konání voleb pak u okrskových volebních komisí.

Volba prezidenta republiky může být dvoukolová v případě, že ani jeden z kandidátů neobdrží v prvním kole nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů. V případě konání II. kola se volba uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky ve druhém kole obdrží volič až ve volební místnosti.

Ve Svitavách se bude volit v osmnácti stálých volebních okrscích (viz přiložený dokument). Vymezení volebních okrsků a umístění volebních místností zůstává od předcházejících voleb nezměněno.

 

Pavla Velecká, odbor správních činností

 

Kandidáty naleznete např. zde.


Zuzana Pustinová

Soubory ke stažení