Voličské průkazy

10Říj2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O vydání voličského průkazu může volič požádat osobně do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října do 16 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem a doručena do 13. října na příslušný obecní úřad. Další možností o vyžádání voličského průkazu je prostřednictvím datové schránky (žádost musí být doručena do pátku 13. 10. 2017). Formulář je připraven zde.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci "svého" volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Pavla Velecká

 

Zuzana Pustinová