Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

10Říj2017

V pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V našem městě budeme volit poslance za Pardubický kraj. Krajský úřad Pardubického kraje zaregistroval 24 kandidátních listin, na kterých je 407 kandidátů. Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. října, dosáhne věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17. října. Volič, který nebude mít k dispozici hlasovací lístky, je obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti. K dispozici budou také od 10. října 2017 na podatelnách Městského úřadu Svitavy.

Volič hlasuje ve „svém“ volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu. Volič může také hlasovat v jiném volebním okrsku za předpokladu, že požádal obecní úřad v místě svého bydliště o vydání voličského průkazu. Obecní úřady přijímají písemné žádosti do 13. října a osobní žádosti do 18. října do 16 hodin.

Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. V případě, že volič nemá platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR a chce volit, má možnost ve dnech voleb (tj. 20. a 21. října 2017) po předložení potřebných dokladů požádat na odboru správních činností Městského úřadu Svitavy, Dvořákova 3, o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů.

Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží volič pouze 1 hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na tomto hlasovacím lístku zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty, kterým dává přednost.

Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na odboru správních činností Městského úřadu Svitavy (telefon 461 550 415 – Jaroslava Burešová), ve dnech konání voleb u okrskových volebních komisí.

Oznámení o době a místu konání voleb je zveřejněno na úřední desce městského úřadu, na plakátovacích plochách a na internetových stránkách města.
Ve Svitavách budeme volit v 18 stálých volebních okrscích. Vymezení volebních okrsků a umístění volebních místností zůstává od předcházejících voleb nezměněno.

Volební okrsek č. 1 - Multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy
Volební okrsek č. 2 - Základní škola Svitavy, Riegrova 600/4
Volební okrsek č. 3 - Speciální škola Svitavy, Milady Horákové 488/44
Volební okrsek č. 4 - Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638/1
Volební okrsek č. 5 - Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638/1
Volební okrsek č. 6 - Lesy České republiky, Vančurova 1298/1, Svitavy
Volební okrsek č. 7 - Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 35/27
Volební okrsek č. 8 - Regionální sdružení sportů, Kapitána Nálepky 1544/39, Svitavy
Volební okrsek č. 9 - Střední zdravotnická škola, Purkyňova 256/9, Svitavy
Volební okrsek č. 10 - Internát Středního odborného učiliště, Brněnská 307/28, Svitavy
Volební okrsek č. 11 - Dům s pečovatelskou službou města Svitavy, Felberova 715/31, Svitavy
Volební okrsek č. 12 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 13 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 14 - Agrotechnika Svitavy, Bezručova 1147/9A, Svitavy
Volební okrsek č. 15 - Základní škola Svitavy, Zadní 125/50, Svitavy
Volební okrsek č. 16 - Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, Svitavy
Volební okrsek č. 17 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 18 - Městský úřad Svitavy, Dvořákova 2176/3, Svitavy

Pavla Velecká

 

Zuzana Pustinová