Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 12.09.14
Otázka:
Prosím o odborné stanovisko pracovníků MU ve Svitavách-Stavebního úřadu¨
Dobrý den,
V případě, že na mém pozemku, podél mého plotu sousedícím se sousedem na mé zahradě, zabuduji
do země 2 kusy zásuvných patek, vzájemně od sebe vzdálené třeba  4 m  a od mého plotu asi 20 cm,do nichž v letním období vsunu volně dva hranolky/třeba 80/80 mm a výšce třeba 2,80 m.Na tyto hranolky zavěsím jen v letním slunečním období markýzu elektricky ovládanou o délce asi
4 m s možnosti jejího výsuvu třeba 2,70 m , s tím, že ji mimo letní slunečnou sezonu rozeberu
a uložím do skladu.   Plnila by vlastně funkci zahradního slunečníku, běžně užívaného na
zahradách. Je třeba k této realizaci si zajistit ohlášení se souhlasem souseda.
         D ě k u j i  za odpověď  Jakl Ivan
Odpověď:

Dobrý den,

         tak, jak to vyplývá z Vašeho popisu, bych se přikláněl ke stanovisku, že tento záměr nebude posuzován jako stavba nebo zařízení ve smyslu stavebního zákona a nebude tedy podléhat povolovacím režimům stavebního úřadu. Ve Vašem popisu není popisována lokalita, ve které má být záměr realizován a zda spadá do místní působnosti našeho obecného stavebního úřadu. V dotčeném území mohou existovat určitá omezení, např. územní plán, ochranná pásma technické infrastruktury, památková zóna, apod. Z tohoto důvodu bych Vám doporučoval konkrétní záměr konzultovat přímo na příslušném stavebním úřadu. Co se týká umístění záměru v těsné blízkosti hranice se sousedním pozemkem, doporučoval bych v rámci zachování dobrých sousedských vztahů projednání umístění záměru s dotčeným vlastníkem sousedního pozemku.

S pozdravem

Roman Poláček, vedoucí odboru výstavby, roman.polacek[zavinac]svitavy[tecka]cz


 
Příspěvek ze dne: 07.08.14
Otázka:
Dobrý den,
zajímalo by mě,jaká aktivita probíhá na parcelách č.196/1, 399/1 a 398 na křižovatce ulic
Svitavská a Hybešova? Pokud se jedná o výstavbu,tak z jakého důvodu jsme nebyli osloveni
se souhlasem jakožto majitelé sousedních parcel? Tak jak to musíme vždy činit my, i když
provádíme nějakou drobnou stavební úpravu na svých nemovitostech.
Podle katastru jsou parcely stále v majetku města Svitavy a navíc jen jedna je stavební, další
dvě jsou dokonce  v zemědělském půdním fondu.
Disponuji neoficiální informací,že se má jednat o několika (snad 4.) patrovou budovu a investor (říkejme mu třeba p.B a p.F)jsou privátní firma...(?!)..
Dnes (7.8.2014) byl pozemek oplocen mobilním oplocením.

Děkuji
Roman Šejnoha
Hybešova 8

Odpověď:
Dobrý den,

na Vámi citovaných pozemcích bylo povoleno umístění stavby polyfunkčního domu (bytový dům s částí prostorů určených pro komerční účely) na základě územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 20. 1. 2014. Stavební povolení bylo vydáno 28. 4. 2014. Stavebníkem je společnost Sinc s r.o., Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice, se kterou uzavřelo město Svitavy smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Podle smlouvy má být na citovaných pozemcích vystavěn polyfunkční objekt podle studie, kterou vypracoval Ing. arch. Roman Svojanovský.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velký počet účastníků řízení (více než 30), bylo oznámení o zahájení řízení a ostatní písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

Roman Poláček, vedoucí odboru výstavby, roman.polacek[zavinac]svitavy[tecka]cz 
Příspěvek ze dne: 23.07.14
Otázka:
Dobrý den.
Prosím odpověď, zda je porušena vyhláška, když na konci své zahrady za plotem spaluji zahradní
odpad, ve formě odříznutých větví stromků-tují, popřípadě přeschlý zahradní plevel, nikoliv
však odpad  domácí. Děkuji za odpověď. Jakl Ivan
Odpověď:
Město Svitavy neupravuje vyhláškou spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění. V otevřených ohništích lze podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, §16, odst. 4, spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Povinnost ohlášení pálení pro občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství zbytků však doporučujeme.

Při pálení by mělo být dbáno na to, aby rostlinný odpad byl suchý a v takovém množství, aby rychle shořel. Také doba i místo pálení by měly být zvoleny tak, aby zplodiny vzhledem ke směru větru a poloze obydlí, co nejméně ovlivňovaly okolí a nezhoršovaly životní prostředí.

Rovněž upozorňujeme na § 1013, odst. 1 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde je uvedeno, že se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Závěrem uvádíme, že obyvatelé Svitav mají možnost bezplatně využívat k likvidaci rostlinného odpadu jako je posečená tráva, listí, rostlinné zbytky, ořezy keřů a stromů sběrný dvůr na ulici Olomoucká.

Připojujeme i otevírací dobu sběrného dvora. 
Pondělí 8,00 - 15,30
Úterý 8,00 - 17,30 (letní období) / 8,00 - 16,30 (zimní období)
Středa 8,00 - 15,30    
Čtvrtek 8,00 - 17,30 (letní období) / 8,00 - 16,30 (zimní období)
Pátek 8,00 - 14,30    
Sobota 8,00 - 12,00    
Polední přestávka 12,30 - 13,00    

Věříme, že jste Vám poskytli dostačující informace na Váš dotaz.

V případě potřeby nás prosím kdykoliv kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Tereza Brusenbauchová
odbor životního prostředí
e-mail: tereza.brusenbauchova[zavinac]svitavy[tecka]cz  
Příspěvek ze dne: 28.07.14
Otázka:
Dobrý den,
dle mých informací, byla zrušena vyhláška města o rušení klidu, sekačkami, stav. pracemi atd. kdy tato jasně vymezovala, který den a hodinu se tyto "neodkladné práce", mohly vykonávat, dny kdy se vykonávat nesměly byly neděle a svátky. Pokud tato vyhláška byla zrušena, je to znát na zvýšené aktivitě v nejbližším okolí našeho domu. Příklad : 6.7.2014, neděle, výměna dlažby na nekryté verandě přes jeden, s námi sousedící dům od nás vpravo, celý den řezání dlažby, prach. 13.7.2014, neděle, rovně ve výhledu, sekání trávy motor.sekačkou, cca od 10.00-12.00hod. 20.7.2014, neděle, sousedovic zahrada, vlevo, stavba pergoly, celý den, řezání trámů řetěz. pilou, zatloukání hřebíků. Myslím si, že by se tato vyhláška, pokud je mrtvá, měla co nejrychleji oživit pokud jsou někteří naši spoluobčané bezohlední a neurvalí.
S pozdravem,
Pavel Fochler  
Odpověď:
Vážený pane Fochlere,

v minulosti město mělo vyhlášku, která hluk v neděli a ve státem uznaných svátcích zakazovala. Konkrétně to byla vyhláška 2/2002 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Účinná byla od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2006. K tomuto datu byla nahrazena vyhláškou 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která již regulaci hlučných strojů a zařízení neobsahovala. K vypuštění příslušného článku došlo proto, že v období let 2004 – 2005 Ministerstvo vnitra ČR při své dozorové činnosti zastávalo názor a poukazovalo na to, že obce k regulaci hluku na svém území nemají zákonné zmocnění, protože jde o výkon státní správy, kterou by měla vykonávat hygienická správa a v důsledku toho jsou vyhlášky takového druhu nebo jejich části protiústavní. Tam, kde Ministerstvo vnitra na podobná ustanovení ve vyhláškách narazilo, vyzývalo příslušné obce ke zrušení takových vyhlášek a pokud se tak nestalo, dávalo podnět Ústavnímu soudu ČR, aby takové vyhlášky proti jejich rozpor s Ústavou zrušil. Přibližně do poloviny roku 2006 byla rozhodovací praxe Ústavního soudu taková, že takové vyhlášky skutečně rušil. Proto i pracovní skupina, která na Městském úřadu Svitavy připravovala na začátku r. 2006 novou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, příslušný článek z textu návrhu nové vyhlášky vypustila. V závěru roku 2006 se však z neznámých příčin rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR otočila o sto osmdesát stupňů a nadále již tato ústavní instituce neakceptovala návrhy Ministerstva vnitra na zrušení vyhlášek regulujících hluk a začala zastávat názor, že takové předpisy obcí nejsou s Ústavou ČR v rozporu.
Tato situace nicméně nastala v době, kdy město Svitavy již ve své vyhlášce regulaci hluku nemělo.

S přáním příjemného dne

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník Městského úřadu Svitavy
 
Příspěvek ze dne: 23.07.14
Otázka:
Přejí dobrý den všem v kteroukoliv hodinu,
zajímalo by mne,jakou tendenci má v městě Svitavy počet obyvatel. Zdali klesá, stagnuje, či roste
Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,
počet obyvatel města Svitavy má mírně klesající tendenci.

Pro Vaše porovnání - počet obyvatel k 1. lednu:
2008 - 17373
2009 - 17330
2010 - 17230
2011 - 17264
2012 - 17110
2013 - 17109
2014 - 17136

Pěkný den

Pavla Velecká, odbor vnitřních věcí, pavla.velecka[zavinac]svitavy[tecka]cz  
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27