Plán práce Zastupitelstva města Svitavy

Existence plánu práce orgánů obce není uložena zákonem. Je však praktické plán práce zastupitelstva schválit zejména proto, aby předkladatelé materiálů mohli k určitým termínům připravit kvalitní podklady pro jednání a členové zastupitelstva mohli přizpůsobit své aktivity tak, aby se mohli zúčastnit jednáni v předem odsouhlasených termínech.

Zákon o obcích ukládá, aby se zastupitelstvo obce sešlo nejméně jedenkrát za tři měsíce. Z této povinnosti návrh plánu práce zastupitelstva vychází. Vznikne-li v průběhu roku situace, kdy by bylo potřeba uskutečnit jednání zastupitelstva mimo termíny uvedené v plánu práce, svolá starosta města jednání zastupitelstva způsobem stanoveným v zákoně.

Plány práce: