Rozpočet města na rok 2015

26Bře2015

Zastupitelstvo města na svém zasedání 18. března 2015 schválilo rozpočet města na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na období 2016 - 2017.

S ohledem na výnos daňových příjmů v loňském roce a s přihlédnutím k očekávanému ekonomickému vývoji jsou daňové příjmy na rok 2015 (s výjimkou daně z příjmů právnických osob placenou obcí) rozpočtovány ve stejné výši jako v rozpočtu pro rok 2014, což představuje 206,4 mil. Kč.

Rozpočet i letos předpokládá přebytek běžného rozpočtu ve výši 36,3 mil. Kč, ze kterého budou pokryty všechny splátky úvěrů a částečně i kapitálové výdaje. Na bankovních účtech a termínovaných vkladech zbývá 74,9 mil. Kč. Část těchto prostředků bude využita v letošním roce k předfinancování akce Kanalizace města Svitavy - III. etapa a část jako rezerva k využití v dalších letech především k spolufinancování akcí v nadcházejícím programovacím období.
Největší objem kapitálových výdajů je směrován do oblasti vodního hospodářství, kde bude v letošním roce dokončena III. etapa kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod. V oblasti dopravy je počítáno s rekonstrukcí ulice Slunečná a další částí ulice Zadní, regenerací veřejných ploch ulic U Stadionu a U Kojeneckého ústavu a vybudováním cyklostezky Svitavy - Vendolí. Rovněž bude dokončeno snížení energetické náročnosti budov MŠ Pražská, MŠ ČSA, MŠ Marie Majerové a kina Vesmír. Další významnou investiční akcí je vybudování připojení elektrické energie do průmyslové zóny. V případě schválení dotací bude realizována VI. etapa regenerace panelového sídliště Lány a II. etapa bezbariérových chodníků.

 

Rozpočet výdajů města Svitavy na rok 2015

  v tis. Kč
Výdaje celkem 471 099,1
 Běžné výdaje 307 553,4
 Kapitálové výdaje 163 545,7
    
Běžné výdaje 307 553,4
 Vzdělávání a školské služby 22 324,5
 Kultura, církve a sdělovací prostředky 33 136,5
 Tělovýchova a zájmová činnost 23 493,0
 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj      30 489,8
 Ochrana životního prostředí 41 604,0
 Sociální služby a pomoc 14 266,6
 Bezpečnost, požární ochrana 11 292,5
 Územní samospráva 69 734,0
 Finanční operace 40 419,3
 Doprava 15 429,0
 Ostatní 5 364,2
    
Kapitálové výdaje 163 545,7
 Doprava 26 606,8
 Sociální služby a pomoc 336,0
 Vodní hospodářství 72 807,0
 Vzdělávání 22 382,6
 Kultura 14 872,1
 Tělovýchova a zájmová činnost 1 836,0
 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 10 956,5
 Ochrana životního prostředí 4 640,6
 Bezpečnost, požární ochrana 1 736,0
 Územní samospráva 7 232,1
 Cestovní ruch 140,0

Helena Koudelková, odbor financí

 

 

Zuzana Pustinová