Odbor správních činností

Správní poplatky - Matrika

Nahlédnutí do matriční knihy

20,- Kč

Vydání opisu, stejnopisu ze sbírky listin nebo matričních knih

za každou stránku

50,- Kč

za stranu pořizovanou kopírkou nebo tiskárnou 15,- Kč

Vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu (poplatku nepodléhá první vydání)

100,- Kč

Uzavření manželství

snoubenci nemají trvalý pobyt v ČR 3 000,- Kč
pouze 1 ze snoubenců má trvalý pobyt v ČR 2 000,- Kč
mimo stanovenou dobu a místnost 1 000,- Kč
vysvědčení o právní způsobilosti 500,- Kč

Změna příjmení hanlivého,směšného, zkomoleného, cizojazyčného

100,- Kč

Změna jména nebo příjmení na žádost

1 000,- Kč

Správní poplatky - ověřování listin a kopií

Ověření kopie - za každou započatou stránku

30,- Kč

Ověření podpisu - za každý podpis

30,- Kč

Sepsání listiny o identifikaci

200,- Kč

Správní poplatky - trvalé pobyty

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

50,- Kč

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

50,- Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu

100,- Kč

Podání návrhu na zrušení místa trvalého pobytu (za každou osobu)

100,- Kč

Správní poplatky - Czech Point

Rejstřík trestů

100,- Kč

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

za první stránku 100,- Kč
za každou další stránku 50,- Kč

Správní poplatky - Občanské průkazy

Náhradní občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc

100,- Kč

Vydání nového občanského průkazu za ztracený, zničený, odcizený, poškozený

100,- Kč

Vydání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem

500,- Kč

Vydání občanského průkazu bez kontaktního elektronického čipu u občana staršího 15 let

0,- Kč

Vydání občanského průkazu bez kontaktního elektronického čipu u občana mladšího 15 let

50,- Kč

Vydání občanského průkazu na žádost (doplnění stavu, titulu … )

200,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let bez trvalého pobytu na území ČR

100,- Kč

Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100,- Kč

Správní poplatky - Cestovní doklady

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů

pro občany nad 15 let 600,- Kč
pro občany do 15 let 100,- Kč

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 6 pracovních dní

pro občany nad 15 let 4 000,- Kč
pro občany do 15 let 2 000,- Kč

Převzetí cestovního dokladu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100,- Kč