Potřebné doklady

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro vznik manželství.

Snoubenci předloží:

  • platný doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
  • u rozvedeného snoubence pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství ,
  • u ovdovělého snoubence úmrtní list zemřelého manžela/zemřelé manželky,
  • nezletilý snoubenec, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, dále předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství,
  • snoubencům – cizincům sdělí bližší informace matriční úřad.

 

Snoubenci vyplní s matrikářkou dotazník.

 

 

 

Zpracovala: Marcela Górecká, Zuzana Pustinová