Poplatek za užívání veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory sloužící obecnému užívání, tzn. přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je zpoplatněno, se rozumí:

 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb
 • umístění skládek
 • umístění stavebních nebo reklamních zařízení
 • umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
 • užívání prostranství pro reklamní akce.

Obecné zásady pro užívání veřejných prostranství

Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen užívání veřejného prostranství ohlásit správci poplatku. Správu poplatku za užívání veřejného prostranství vykonávají podle vymezené náplně činností odbory městského úřadu takto:

Po ukončení užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zařízení odstranit a prostranství uvést do stavu způsobilého k obecnému užívání. V případě porušení této povinnosti bude veřejné prostranství uklizeno na náklady uživatele a tomuto může být uložena sankce podle příslušného zákona.

Jestliže by některým výše uvedeným způsobem užívání veřejného prostranství mohlo dojít k omezení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu, je nutno požádat odbor dopravy o stanovení dopravního značení.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství. Poplatky jsou stanoveny vyhláškou města Svitavy č. 6/2017 podle jednotlivých druhů poplatku a zón. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí je stanovena týdenní paušální částkou ve výši 2 000 Kč nebo měsíční paušální částkou ve výši 7 000 Kč.

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a poplatková povinnost trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost k poplatku, může mu správce uložit pokutu.

Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství pro:

 • umístění skládek a stavebních zařízení, pokud doba užívání veřejného prostranství nepřekročí jeden kalendářní den
 • akce bez vstupného nebo sledující charitativní, humanitární a veřejně prospěšné účely
 • umístění reklamních zařízení v areálu sportovišť
 • letní restaurační předzahrádky
 • umístění první přenosné reklamní tabule v prostoru podloubí na náměstí Míru.

Podle jakého předpisu odbory postupují

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • vyhláška města Svitavy č. 6/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Další předpisy jsou vyjmenovány v jednotlivých návodech, uvedených ve druhém odstavci.

Tiskopisy

 • ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Potřebné formuláře a tiskopisy lze získat na příslušných odborech.

Za správnost návodu zodpovídá

ing. Helena Koudelková, vedoucí odboru financí MěÚ Svitavy