Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity platí fyzické a právnické osoby, které vlastní zařízení sloužící nebo určená k přechodnému ubytování za úplatu (dále jen „poplatník“). Základní sazba poplatku je stanovena za každé využité lůžko a den. Správcem poplatku je odbor financí MěÚ Svitavy.

Poplatník je povinen se zaregistrovat do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti, tzn. ode dne zahájení provozu ubytovacího zařízení. Tuto povinnost splní předložením vyplněného tiskopisu odboru financí.

Poplatek se platí čtvrtletně nebo může být stanoven paušální částkou s platbou jednou za rok. Podkladem pro vyměření poplatku je kniha ubytovaných, v níž je poplatník povinen vést jméno a adresu ubytovaného, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, den jeho příchodu a den odchodu z ubytovacího zařízení. Zápisy musí být vedeny v časové posloupnosti, srozumitelně a přehledně. Knihu musí poplatník uchovat po dobu 6 let od posledního zápisu.

Poplatku ze zákona nepodléhá:

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo užívají,
 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Podle jakého předpisu odbor postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • vyhláška města Svitavy č. 6/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Potřebné doklady a podklady

 1. pro registraci poplatníka:
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
  • název právnické osoby, sídlo, IČO a čísla účtů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky
 2. pro platby poplatku:
  • vyplněný tiskopis přiznání
  • kniha ubytovaných

Poplatky

Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. Správce může stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem roční paušální částkou 1 200 Kč za 1 lůžko.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti na odboru financí, nebo převodem na účet města u peněžního ústavu.

Lhůty a termíny

 • do 15 dnů od zahájení provozu ubytovacího zařízení se zaregistrovat u správce poplatku
 • do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí zaplatit čtvrtletní poplatek. Při nedodržení termínu nebo správné výše poplatku, může správce poplatku rozhodnout o zvýšení až na trojnásobek.
 • vždy do 30.9. zaplatit poplatek stanovený paušální částkou

Tiskopisy

 • Registrace k poplatku z ubytovací kapacity
 • Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity

Za správnost návodu zodpovídá

Ilona Svobodová, pracovnice odboru financí MěÚ Svitavy, 461 550 444, ilona.svobodova[zavinac]svitavy[tecka]cz