Aktuální informace v průběhu prací na úpravách řeky Svitavy

14Úno2017

Od začátku února letošního roku probíhají ve větší míře stavební práce na dokončení protipovodňové úpravy řeky Svitavy ve městě, konkrétně v úseku řeky od Svitavského rybníka po Komenského náměstí.
Práce v současné době probíhají v úseku za areálem společnosti TOS Svitavy, kde již bylo provedeno vyčištění koryta od sedimentu. V prostoru stavby pak již byly rovněž pokáceny téměř všechny keře a stromy určené k odstranění.

Hlavní část prací bude nyní probíhat v úseku řeky od mostu na ul. Říční po ul. Lanškrounskou. Z důvodu demolice mostu v Říční ulici bude od 15. února 2017 tato ulice uzavřena, což bude nepříjemné zejména pro obyvatele sídliště U nádraží a ostatních bydlících směrem do městské části Moravský Lačnov. Kromě výstavby mostu bude v tomto prostoru prováděna výstavba nových opěrných zdí, což bude v uzavřeném prostoru zadních traktů domů a omezeném záboru pozemků přilehlých ke korytu řeky značně komplikované. Práce budou v tomto úseku řeky probíhat v naprosté většině přímo z koryta řeky. Tento úsek úpravy má být proveden nejpozději do konce června 2017, kdy by měl být průchod a průjezd na ul. Říční obnoven. Teprve po ukončení této etapy budou stavební práce přesunuty na rekonstrukci mostu na ul. Lanškrounská.

Pro úplnost uvádíme, že investorem akce, která je součástí celkových protipovodňových úprav ve Svitavách, je správce vodního toku - Povodí Moravy. V rámci těchto prací nyní dochází i k terénním úpravám parčíku pod hřbitovem (U Tří dvorů), včetně vykácení stromů. Na spolufinancování nákladů díla ve výši 54,7 mil. Kč se, kromě dotace ministerstva zemědělství a prostředků správce toku, podílí významnou měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu uvolní 6 mil. Kč. Termín ukončení celého díla je stanoven až na březen 2019.

Mostky na ul. Říční a na ul. Lanškrounské.

Marek Antoš, OŽP

Fota: Alice Štrajtová Štefková

 

Zuzana Pustinová

Soubory ke stažení