Odbor výstavby

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000,- Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000,-
1 000,- Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000,- Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

20 000,- Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000,- Kč

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5 000 m2 včetně 1 000,- Kč
b) nad výměru 5 000 m2 3 000,- Kč

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

1 000,- Kč

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

2 000,- Kč

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

5 000,- Kč

6. Vydání regulačního plánu na žádost

10 000,- Kč

Poznámky

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy 16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
 9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

 
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000,- Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000,- Kč
a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000,-
 
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1 000,- Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000,- Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000,- Kč

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

1 000,- Kč

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

1 000,- Kč

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3

500,- Kč

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

1 000,- Kč

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením

500,- Kč

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby       

1 000,- Kč

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby                                    

1 000,- Kč

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu   

1 000,- Kč

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby                                 

1 000,- Kč

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby       

500,- Kč

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby   

500,- Kč

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby             

500,- Kč

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb                                           

5 000,- Kč

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)                      

500,- Kč

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem                                      

10 000,- Kč

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora                        

10 000,- Kč

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky

 1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
 5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
 6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění

5 000,- Kč

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

 
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500,- Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000,- Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu                                             2 000,- Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky 18) místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

 1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky

 1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
 3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
 4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
 5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.